Załóż konto Zaloguj się Twój koszyk
Mój koszyk

Nie masz produktów w koszyku.

Przejdź do koszyka
Polski English

Ołówek z cyrkonią Swarovski Crystal

Ołówek reklamowy zakończony piękną cyrkonią Swarovski Crystal

Dostępność: Brak w magazynie

Cena tylko dla zalogowanych użytkowników

Dodaj recenzję

Podziel się: Facebook Twitter Google+
QR Code
Ołówek z cyrkonią Swarovski Crystal
Ołówek reklamowy zakończony piękną cyrkonią Swarovski Crystal

Wkrótce ...

Tagi produktu

Użyj spacji by oddzielić tagi. Użyj apostrofu (') dla wyrażeń.

Możesz być również zainteresowany następującymi produktami

Plakat Reklamowy IV

Plakat Reklamowy IV

Cena tylko dla zalogowanych użytkowników
Zobacz więcej
Plakat Reklamowy V - Gratis przy zakupie powyżej 170 zł
Fartuszek czarny

Fartuszek czarny

Cena tylko dla zalogowanych użytkowników
Zobacz więcej
Plakat Reklamowy III- za 0 zł przy zakupie powyżej 170 zł
Ręcznik z logo biały

Ręcznik z logo biały

Cena tylko dla zalogowanych użytkowników
Zobacz więcej

Regulamin korzystania z Programu Lojalnościowego Perfect Beauty pod nazwą "Nails & More" przeczytaj regulamin sklepu internetowego Perfect Beauty lub pobierz w wersji pdf.

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Uczestnicy Programu Lojalnościowego Perfect Beauty
 3. Gromadzenie Punktów w Programie Partnerskim
 4. Nagrody w Programie Partnerskim
 5. Reklamacje
 6. Postanowienia końcowe


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin oznacza Regulamin korzystania z Programu Lojalnościowego Perfect Beauty.
 2. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest Firma Perfect Beauty Magdalena Bartkowska-Gajdosz  z siedzibą w Nowy Sącz, Żółkiewskiego 23, 33-300 Nowy Sącz, REGON: 120129867, NIP: 6791833939 – zwana w dalszej części Regulaminu Perfect Beauty
 3. Treść Regulaminu dostępna jest na stronach internetowych Perfect Beauty.
 4. Uczestnik Programu Lojalnościowego, zwany dalej Uczestnikiem, to podmiot posiadający konto w sklepie internetowym firmy Perfect Beauty na stronie www.pbnails.pl .
 5. Punkty Programu Lojalnościowego, zwane dalej Punktami, to punkty zapisane w Panelu Klienta Uczestnika po realizacji zamówienia.
 6. Nagrody Programu Lojalnościowego, zwane dalej Nagrodami, to wybrane produkty z katalogu nagród umieszczonej na stronie sklepu www.pbnails.pl.
 7. Korzystanie z Programu Lojalnościowego Perfect Beauty jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.


UCZESTNICY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PERFECT BEAUTY

 1. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowego jest dobrowolne.
 2. Założenie konta na stronie internetowej www.pbnails.pl  jest warunkiem koniecznym udziału w Programie Lojalnościowego Perfect Beauty
 3. Uczestnik Programu Lojalnościowego zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w koncie klienta. W przypadku stwierdzenia, że dane podane przez Uczestnika nie są prawdziwe, Perfect Beauty ma prawo usunąć konto Uczestnika w Koncie Klienta Perfect Beauty, wraz ze zgromadzonymi Punktami, oraz odmówić wydania nagrody Uczestnikowi.
 4. Uczestnik Programu Lojalnościowego zobowiązany jest do przekazania Perfect Beauty danych umożliwiających wykonanie przez Perfect Beauty ewidencyjnych obowiązków podatkowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 5. W przypadku gdy Uczestnik odmawia podania danych wymaganych przepisami obowiązującego prawa, umożliwiających wykonanie przez Perfect Beauty ewidencyjnych obowiązków podatkowych, Perfect Beauty odmówi wydania nagrody Uczestnikowi.
 6. W przypadku zmiany danych Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest do ich niezwłocznego uaktualnienia na Koncie Klienta Perfect Beauty pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane.


GROMADZENIE PUNKTÓW W PROGRAMIE PARTNERSKIM

 1. Uczestnik otrzymuje Punkty za zakupy w sklepie internetowym www.pbnails.pl .
 2. Punkty zgromadzone w Programie Lojalnościowym zapisywane są na koncie Uczestnika i są widoczne po zalogowaniu się do sklepu.
 3. Uczestnik może posiadać tylko jedno Konto i realizować punkty zarejestrowane tylko na tym Koncie.
 4. Perfect Beauty ma prawo dowolnie zmieniać liczbę Punktów przyznawanych za zakupy produktów, jednocześnie informując o tym Uczestników Programu Lojalnościowego na stronach internetowych Perfect Beauty.
 5. Perfect Beauty zastrzega sobie prawo przeliczenia (przemnożenia lub podzielenia) ilości punktów zgromadzonych przez Uczestników według jednolitego przelicznika, obowiązującego dla wszystkich punktów wydanych za zakupy towarów, dokonane do dnia przeliczenia.
 6. Punkty nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.
 7. Wszelkie zastrzeżenia co do ilości zgromadzonych punktów Uczestnik zobowiązany jest zgłosić, kontaktując się z Perfect Beauty w ciągu 7 dni od dnia reklamowanego zapisu punktów. Po upływie terminu określonego powyżej reklamacje nie będą uwzględniane.


Nagrody w Programie Partnerskim

 1. Punkty zgromadzone w Programie Partnerskim mogą być wymieniane jedynie na Nagrody wyszczególnione na stronach internetowych Perfect Beauty.
 2. Wartości punktowe poszczególnych Nagród dostępne są na stronach internetowych Perfect Beauty.
 3. Wymiana Punktów na Nagrodę następuje poprzez Wybranie przez uczestnika nagrody z katalogu nagród.
 4. Wymiana Punktów na Nagrodę następuje na podstawie wartości punktowej Nagrody,obowiązującej w momencie wydania dyspozycji wymiany Punktów na Nagrodę przez Uczestnika Programu Partnerskiego.
 5. Wymiana Punktów na Nagrodę możliwa jest jedynie w przypadku zgromadzenia przez Uczestnika liczby punktów odpowiadającej pełnej wartości punktowej wybranej Nagrody.
 6. Nagrody rzeczowe wysyłane są do Uczestnika w momencie złożenia prawidłowego zamówienia.
 7. Nie podjęcie przesyłki równoznaczne jest z rezygnacją z otrzymania nagrody. W takiej sytuacji Uczestnik nie ma prawa do zwrotu Punktów wydanych na nieodebraną nagrodę.
 8. Perfect Beauty ma prawo dowolnie zmieniać asortyment Nagród dostępnych w Programie Partnerskim, jednocześnie informując o tym Uczestników Programu na swoich stronach internetowych.
 9. Uczestnik Programu Partnerskiego przyjmuje do wiadomości, że wartość otrzymanych w Programie Partnerskim Nagród, może stanowić dla Uczestnika przychód i jako taka może podlegać opodatkowaniu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami obowiązującego prawa.


REKLAMACJE

 1. W przypadku wad towaru, który podlega gwarancji, Uczestnik korzysta z uprawnień wynikających z karty gwarancyjnej.
 2.  Przy odbiorze towaru Uczestnik ma obowiązek sprawdzić, czy towar jest zgodny z zamówieniem sprawny, kompletny i nie posiada widocznych uszkodzeń lub innych wad.
 3. W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować organizatora Programu lojalnościowego  Perfect Beauty , w przypadku kiedy  nagroda  jest uszkodzona dodatkowo wypełnić w obecności kuriera protokół reklamacji załączony do listu przewozowego.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Perfect Beauty ma prawo do zakończenia Programu Partnerskiego w dowolnym momencie,jednocześnie informując o tym fakcie Uczestników na 30 dni przed zakończeniem trwania Programu. Uczestnicy mają prawo do wymiany Punktów na Nagrody w nieprzekraczalnym terminie wskazanym jako data zakończenia Programu.
 2. Perfect Beauty ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie Partnerskim w przypadku, gdy zaistnieje przesłanka wskazująca na działania Uczestnika sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa lub dobrymi obyczajami.
 3. Perfect Beauty ma prawo do zmiany Regulaminu Programu Partnerskiego. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Perfect Beauty. W przypadku zmiany Regulaminu Programu Partnerskiego, Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec stosowania regulaminu w nowym brzmieniu w stosunku do Uczestnika. Sprzeciw powinien być złożony w formie pisemnej w terminie 14 dni od chwili opublikowania nowej wersji regulaminu. Skuteczne wniesienie sprzeciwu uprawnia Uczestnika do zrealizowania zebranych punktów w Programie Partnerskim według wartości punktowej Nagród obowiązującej przed zmianą regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania sprzeciwu przez Perfect Beauty. Po upływie tego terminu Uczestnik zostaje wykluczony z Programu Partnerskiego.
 4. Do rozpatrywania spraw wynikających z Programu Partnerskiego zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Klientem a Perfect Beauty, a dotyczące świadczenia usług przez Perfect Beauty, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Perfect Beauty, z tym, że w przypadku sporów z Klientami będącymi konsumentami, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania (siedziby) strony pozwanej. Miejscem wykonywania umowy jest siedziba Perfect Beauty.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2010 r.